Enjoy Sweden
Skapa konto

Hablingbo kyrka

Fotograf: Åke Johansson
Beskrivning

Kyrkan, som är uppförd av tuktad sandsten, består av ett tvåskeppigt långhus, smalare rakt avslutat kor i öster, kyrktorn i väster, samt en sakristia på korets nordsida. Ingångar finns på tornets västsida, långhusets nord- respektive sydsida samt på korets södra sida. Tornet från omkring 1200 är äldst och kvarstår efter en romansk kärnkyrka. Vid1300-talets mitt byggdes det gotiska långhuset och koret. Sakristian uppfördes 1730. Koret är vitputsat, medan långhus och torn har frilagda murytor. Tornet kröns av en enkel pyramidformig huv, sannolikt lik den ursprungliga romanska, och har kolonnettförsedda ljudgluggar, en på varje sida. Långhuset och det lägre koret täcks av sadeltak. Långhuset har två spetsbågiga fönsteröppningar i söder, koret har ett spetsbågigt sydfönster och ett trekopplat fönster i öster. Vid långhusets uppförande återanvändes material från den romanska kyrkan bland annat reliefer från en rundbågsfris, vilka återfinns i sydmuren. Den norra portalen härstammar från den ursprungliga kyrkan och anses vara ett av landets märkligaste monument från romansk tid. Portalen har en reliefframställning av berättelsen om Kain och Abel och är utförd av den anonyme mästaren Majestatis under senare hälften av 1100-talet. Sydportalernas huggna omfattningar är troligen verk av ”Egypticus”-verkstaden från 1300-talet; av särskilt intresse är långhusportalen med sina groteska ansiktsmasker. Långhuset täcks invändigt av sex kryssvalv, vilka uppbärs av två kraftiga kolonner med skulpteradekapitäl (stiliserade ansiktsmasker), också verk av ”Egypticus”-verkstaden. Ringkammaren i väster har ett lågt romanskt kryssvalv. En vid, svagt spetsbågig muröppning leder till det kryssvälvda koret; här finns fragment av kalkmålningartroligen tillkomna vid 1400-talets mitt. Kyrkan har restaurerats 1891 samt 1956. Västläktaren uppfördes 1869 efter ritningar av arkitekt A.W. Lundberg.

CreativeCommon:
wikipedia
Kontaktuppgifter
Adress
Hablingbo
Gotland
Information
Församling
Havdhems församling
Stift
Visby stift
Region
Kommun
Gotlands kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*