Enjoy Sweden
Skapa konto

Kullaberg

Beskrivning

Att stå ute vid Kullens fyr och se ut över havet och de branta klipporna är en skönhetsupplevelse, vilken tid på året man än kommer!

Reservaten* som sträcker sig från fyren på uddens spets in till Arild rymmer dock så mycket mer. Kullaberg ger med sin mångskiftande natur rika möjligheter till både strövtåg och bad. Skogar med såväl barr som löv dominerar urbergsryggen men här finns också rester av enbevuxna ljung- och fäladsmarker, åker och äng. Flera platser i de inre delarna ger en vidsträckt utsikt över omgivningen, högst är Håkull med sina 187.5 meter över havet.

Vegetationen är oftast mager och artfattig, men i vissa näringsrikare stråk kan blomprakten vara stor, särskilt under våren, med blåsippor, gulsippor, skogsbingel och ramslök. Tack vare variationen i naturen är det totala antalet arter stort och på Kullaberg finns 70% av alla svenska växtarter utanför fjällen.
Ett stort antal fågelarter häckar i den omväxlande naturen. En raritet är pilgrimsfalken, en av landets mest sällsynta häckfåglar. Höst och vår sträcker både småfågel, rovfågel och sjöfågel förbi Kullaberg. Efter västliga stormar kan ovanliga havsfåglar från Atlanten ses, som t ex stormfågel och havssula.
Vid Kullaberg sker en övergång från Öresunds brackvatten till de saltare vattenförhållanden som präglar den svenska kusten norröver. Här finns ett rikt fiskliv och många olika kräftdjur, sjöborrar, musslor och snäckor, varav flera arter är sällsynta. 1986 utvidgades därför reservaten till att omfatta även havsområdet närmast udden.

Copyright:
Länsstyrelsen skåne
Kontaktuppgifter
Adress
Kullaberg
Information
Grundat
Västra Kullaberg 1971, Östra Kullaberg 1965, marina delar 1986, djurskyddsområde 1994.
Storlek
Totalt ca 980 ha land, ca 300 vattenområde. (Västra Kullaberg ca 280 ha land, 190 ha vatten, Östra Kullaberg ca 700 ha, 102 ha vatten.)
Övrigt
Reservatet Kullaberg består egentligen av två naturreservat som bildats vid olika tidpunkter. Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området.
Region
Kommun
Höganäs kommun
Kategori
Friluftsområden & Naturreservat
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*