Enjoy Sweden
Skapa konto

Stenshuvud Nationalpark

Beskrivning

Det mäktiga restberget Stenshuvud, vars topp är 97 meter, utgör ett mycket markant inslag längs kusten. Områdets stora naturvärden resulterade i att området på 1980-talet blev avsatt som nationalpark, Skånes andra nationalpark.

Vid klart väder syns bergets siluett flera mil. Berget reser sig brant över havet och består av tre högre bergknallar som sticker upp i var sitt hörn av toppen. Berggrunden består av vulkanit, som är en porfyr som motstått årmiljoners vittring bättre än omgivande bergarter. Innanför huvudet sänker sig landskapet i en djup sprickbildning för att åter höja sig till över 100 meter ca 500 meter innanför huvudet. Uppe på Stenshuvud finns lämningar efter en fornborg från 500-talet. De branta sidorna i öster, norr och väster har utgjort ett bra försvar, som kompletterats med en stenvall på den flackare sydsluttningen. Sluttningarna innanför berget är igenvuxna betesmarker med framför allt avenbok. En del gamla grova bokar med vida kronor sticker upp ur det annars ganska unga trädskiktet, som vittnar om tidigare ganska öppna betesmarker. Vattennivån har varierat sedan senaste istiden och flera klapperstensfält löper parallellt med stranden på olika höjd och bildar terrasser, som utvisar var äldre strandlinjer funnits. Den högst belägna strandvallen ligger 32 meter över havet och som lägst har vattenytan legat 40 meter under dagens nivå. I bergets nordvästra brant finns en sprickgrotta, Giddastuan, som enligt sägnerna är ingången till Jätten Stens boning i berget. Söder om berget finns fortfarande halvöppna betesmarker och längst i söder en större sandig hed. Sommartid hittar man torrängsarter som sandstarr, borsttåtel, hedblomster, backtimjan och den sällsynta smultronfingerörten. Kring bäckfårorna, som rinner över betesmarken, växer mycket al och hassel och bildar här frodiga lundar. På våren täcks marken av bl.a. vitsippa, gulsippa, blåsippa, hålnunneört, vårlök, tandrot, gulplister och Sankt Pers nycklar. Med lite tur kan man hitta den ytterst sällsynta hasselmusen, som bara finns i ett par begränsade områden i Skåne. Hasselmusen, som är symbolen för nationalparken, klättrar skickligt i busksnåren där dess klotrunda bo byggs. Vintertid bygger den ett mer ombonat bo där den går i vinterdvala. Strax söder om huvudet finns också ett fuktigt kalkrikt betesparti med en rik flora bestående av bl.a. flera orkidéer som majnycklar, ängsnycklar, skogsnycklar och nattviol. Väster om huvudet i dalgången ligger ett alkärr med stora socklar. Här kan man höra den sällsynta långbensgrodan spela tidigt på våren. Längre fram på våren sprider sig djuren upp på land. Den stora variationen i vegetationstyper, det gynnsamma klimatet vid havet och på de sydvända sluttningarna är en del av förklaringen till att så många sällsynta arter finns här. Stenshuvud är bland annat en av de få platser i Skåne där man påträffat hasselsnok och svartbräken. Genom inrättandet av nationalparken har olika åtgärder vidtagits för att underlätta för det stora antal besökare som kommer hit. Ett naturum med utställning om parkens natur- och kulturhistoria, bildspel, bokförsäljning, bibliotek och kiosk ligger centralt vid den stora parkeringsplatsen. Det är hit de flesta kommer medan de mer avlägsna delarna av parken är mer sällan besökta även om flera markerade stigar leder ut i parkens olika delar och gör det lätt att hitta och upptäcka den rika naturen. I norra delen av nationalparken finns resterna av ett arboretum med många olika träd från Nordamerika och Asien samt fruktodlingar. Nere vid stranden nedanför naturum ligger Krivareboden med anor från 1700-talet och används än idag av ålfiskare. Vid infarten till den stora parkeringen och naturum ligger Kafé Annorlunda.

Källa:
Enjoy Sweden
Kontaktuppgifter
Adress
Stenshuvud
Hemsida
www.lansstyrelsen.se/skane/Om_Lanet/Stenshuvud/Welcome.htm
Information
Vägbeskrivning
Stenshuvud kan nås från tre håll till de tre parkeringarna. Parkeringen i söder nås via Rörum och väg 10 där en avtagsväg mot Knäbäckshusen leder ner mot havet. Strax innan Knäbäckshusen går en avtagsväg till vänster upp mot Rörums norra å och parkeringen. Den stora parkeringen i mitten når man via två vägar till Svabesholm från väg 10. Från gården Svabesholm går vägen direkt österut till Kafé annorlunda och naturumet. Under sommarhalvåret är det parkeringsavgift. Från Kivik i norr kan man åka till den norra kanten av parken via Kungsgraven och Kiviks musteri. Här finns en stor parkering i direkt anslutning till arboretet och med vandringsleder till huvudet och naturumet. Med buss kan man ta sig till Kivik eller Vik på väg 10 och sedan följa Skåneleden längs kusten till Stenshuvud.
Övrigt
Stenshuvud är både Sveriges minsta samt Sveriges sydligaste Nationalpark.
Region
Kommun
Simrishamns kommun
Kategori
Nationalparker
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*